HAVEN- EN WERFREGLEMENT

ARTIKEL 1 - REIKWIJDTE REGLEMENT

Dit Haven- en Werfreglement geldt voor de gehele jachthaven en/of jachtwerf bestaande uit de haven, de werf, de bijbehorende (parkeer- en stallings) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenmeester/werfbaas wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de jachtwerf.

ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID

Inhoud artikel

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST

Inhoud artikel

ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM

Inhoud artikel

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN

Inhoud artikel

ARTIKEL 6 - ANNULERING

Inhoud artikel

ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR

Inhoud artikel

ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP

Inhoud artikel

ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

Inhoud artikel

ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

Inhoud artikel

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

Inhoud artikel

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

Inhoud artikel

ARTIKEL 13 - ONTBINDING OVEREENKOMST

Inhoud artikel

ARTIKEL 14 - RECHTSKEUZE

Inhoud artikel

ARTIKEL 15 - GESCHILLENREGELING

Inhoud artikel

ARTIKEL 16 - NAKOMINGSGARANTIE

Inhoud artikel

ARTIKEL 17 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Inhoud artikel

ARTIKEL 18 - WIJZIGINGEN

Inhoud artikel