JACHTHAVEN 'T EILAND

Werfreglement

Het is verboden om werkzaamheden te verrichten in de haven!

Voor het vervoer van bootspullen de wagentjes te gebruiken welke hiervoor beschikbaar zijn. Deze wagentjes direct na gebruik weer op hun plaats
terugbrengen i.v.m. beschikbaarheid voor andere gebruikers.
In verband met brandgevaar en beschadigingen aan andere schepen mogen mechanisch slijpen, lassen, branden en andere brandgevaarlijke activiteiten
uitsluitend in overleg met de receptie/ jachthaven personeel buiten uitgevoerd worden, indien er brandpreventieve maatregelen zijn getroffen.
In verband met gevaar voor diefstal: losse onderdelen zoals bbm/stootwillen, meertouwen enz. op te bergen in de boot of mee naar huis nemen.
Machinaal schuurwerk te verrichten alleen met stofafzuiging. Het schuurwerk dient te geschieden op de even dagen van de week, het lakken dient te
geschieden op de oneven dagen van de week.
Masten die op boten blijven niet langer dan een ½ meter uit te laten steken, zowel bij voor- als bij achterschip. Indien de mast verder uitsteekt dan een ½
meter, worden kosten berekend.
In verband met de planning wordt de datum van uit en in het water nader met de werf vastgesteld.
Een ieder wordt verzocht zijn boot op de datum van tewaterlating vaarklaar te hebben. De betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn zoals op
factuur is vermeld, zonder enige aftrek, korting of schuldverklaring.
De huurder, die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht in gebreke te zijn.
Alle incassokosten zijn voor zijn rekening. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in gebreke zijnde huurder onder zich te houden, totdat de huurder
de huursom eventueel met incassokosten zal hebben voldaan.
Persoonsgegevens huurder worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden.
Men is gehouden op de jachthaven, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar bevindende gebouwen orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de
veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag en werkwijze aanstoot geeft.
Eenieder die zich op de jachthaven bevindt dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Bij vertrek en bij afloop van de werkzaamheden dienen elektra kabels uit de stopkontakten te worden verwijderd. Voor verlichting alleen de groep gebruiken,
welke direct voor de desbetreffende boot bestemd is. Men dient een trap of ladder aan de binnenkant van de scheepsbok te bevestigen.
Auto’s alleen parkeren op het parkeerterrein in de vakken.

Het is op de terreinen en in de hallen van de jachthaven beslist niet toegestaan:
– het stophout te verwijderen,
– met afvalstoffen, verfresten, olie, bilgewater e.d. de jachthaven te verontreinigen,
– olie, verf of ander afval te deponeren in toiletten, wasbakken of water-afvoerputten,
– met auto’s in de hallen te rijden, dit i.v.m. beschadiging van auto’s en veiligheid van cliënten en personeel,
– mechanisch slijpen, lassen, branden en andere brandgevaarlijke activiteiten uit te voeren, tenzij dit is overlegd met het receptie/ jachthaven personeel,
– elektriciteit te gebruiken voor kachels en laswerkzaamheden e.d.,
– honden op het buitenterrein en in de hallen los te laten lopen,
– leidingwater te gebruiken voor het schoonspuiten van vaartuigen en auto’s, tenzij dit is aangevraagd /aangegeven door jachthaven personeel,
– lenswater of afval van boordtoiletten en bilgewater te lozen in de haven of op het terrein,
– eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te laten,
– ander afval in de container te deponeren dan het normale en huishoudelijke afval wat direct met de boot te maken heeft,
– andere firma’s of derden werkzaamheden te laten aan de boot zonder toestemming van de jachthaven,
– te roken in de openbare ruimtes.

Aansprakelijkheids- en milieuvoorschriften
Aansprakelijk voor schade:
a. De huurder is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook aan personen of zaken, welke door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt
veroorzaakt.
b. De boot dient tenminste W.A. en tegen brand verzekerd te zijn en verblijft voor rekening en risico van huurder op onze werf.
De jachthaven is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade dan ook aan personen en de boot en/of uitrusting, ongeacht de oorzaak.
Ook is de jachthaven niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uitrusting en/of onderdelen.
c. De werf aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schades tijdens het hijsen en het transport van de boot.
De positie van de hijsbanden dient door de opdrachtgever aangewezen te worden.
d. Voor zover onze eigen voorwaarden niet worden tegengesproken, geschieden onze transacties volgens de “HISWA”-voorwaarden, n.l.:

HISWA-ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR EN VERHUUR VAN LIG- EN BERGPLAATSEN VOOR VAARTUIGEN EN AANVERWANTE
ARTIKELEN
Van toepassing zijn: HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen. Deze Algemene
Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak
Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de
Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 2011 onder nummer 39/2011.

BIJ VERNIELING OF VERVUILING VAN WERFEIGENDOMMEN ZULLEN DE HERSTELKOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT!
In verband met de milieuwetgeving is men verplicht voor het verlaten van het jachthaventerrein alle afval op en rond de boot in de hieronder beschreven
containers te deponeren:

– Afgewerkte olie : in afgesloten jerrycan plaatsen in het daarvoor bestemde depot in het witte gebouw.
– Oliefilters : in afgesloten zak inleveren bij de werkplaats.
– Chemisch afval : in blikken te deponeren in het daarvoor bestemde depot in het witte gebouw.
– Accu’s : deponeren in accubak in het daarvoor bestemde depot in het witte gebouw.
– Bilgewater : in afgesloten jerrycan plaatsen in het daarvoor bestemde depot in het witte gebouw.
– Overig afval : overig afval sorteren en in de desbetreffende containers deponeren in het witte gebouw.
In verband met de wetgeving is men verplicht zich aan de volgende regels te houden:
– bij schuren, schrapen of schilderen de werkplek (zowel in de hallen als op het buitenterrein) afdekken met plastic folie,
– schuren mag slechts geschieden met stofafzuiging,
– tijdens het schilderen de verfblikken op plastic zeil plaatsen (dus niet op de grond),
– voor het verlaten van het terrein al het afval rond en op uw boot in de desbetreffende containers deponeren en elektriciteitskabels uit de stopcontacten
verwijderen,
– gasflessen uit de boot verwijderen en eventuele benzinetanks dienen bij voorkeur leeg en ontlucht te zijn, of volledig gevuld,
– materiaal van welke aard dan ook niet onder de boot te laten staan voor het verlaten van het terrein.